כללי התנהגות

העמותות המארגנות את כנס עולמות מעוניינות ליצור סביבה בטוחה ונוחה לכל המשתתפים. זהו תקנון המגדיר כללים להתנהגות וכללים למניעת הטרדה מינית. לעיון בתקנון המלא.

הכללים המפורטים בתקנון זה חלים על כל מבקרי, משתתפי ומארגני כנס עולמות ללא יוצא מן הכלל. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין כאילו נאמר בלשון נקבה. הכללים חלים הן בימי ההתארגנות לפני הכנס ואחריו והן במהלך ימי הכנס עצמו. חשוב לציין שבכל מקרה שומרת לעצמה הנהלת הכנס את הזכות להרחיק מהמתחם אדם לפי שיקול דעתה.

 


תנאי כניסה לכנס ולאירועיו

 • לבוש הולם:
  לא תותר תנועה בלבוש בלתי הולם במתחם הכנס. לבוש "בלתי הולם" כולל תחפושות, תלבושות בימתיות ומלבושים החושפים איברים מוצנעים. הגדרת לבוש כ"בלתי הולם" כפופה לשיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
 • הגבלת גיל:
  באירועים הדורשים זאת, הסדרנים יתודרכו על ידי הצוות למניעת הטרדות מיניות לא לאפשר כניסה לקטינים מתחת לגיל שנקבע. אירועים אלו ישובצו בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב, כתלות באילוצי התוכנייה.
  בשום מקרה לא יורשו קטינים להשתתף בהפקות מקור בעלות תוכן מיני מובהק ובכאלה שהלבוש בהן בלתי הולם, לרבות "מופע הקולנוע של רוקי" והפקות חובבים. הגדרת "תוכן מיני" באירועי הכנס וכן הגדרת "לבוש בלתי הולם" נתונות לשיקול דעתה/ו הבלעדי של האחראי/ת, בהתאם לאופי האירוע וגיל המשתתפים. במקרה של ספק, האחראי/ת יפנו לוועדת הביקורת.
  קטינים בגילאי 15–18 יורשו להשתתף בהפקות מקור באישור הורים חתום בלבד, ובכפוף לשיקול דעת האחראי/ת.

עישון ואלכוהול

מתחם הכנס הוא מתחם ללא עישון. כמו כן אסורה הכנסת משקאות אלכוהוליים לשטח הכנס. הדבר תקף לגבי כל מתחמי הכנס, הן בשטחים הפתוחים והן בתוך מבנים.

אחראית למניעת הטרדות מיניות

הממונה על מניעת הטרדות מיניות מטעם האגודה הישראלית למדע בדיוני ולפנטסיה היא ליאת שחר-קשתן. טלפון הצוות למניעת הטרדות מיניות: 058-6881176 (פעיל במהלך הכנס בלבד).

מוצרים וחפצים אסורים בכנס

אין להכניס למתחם הכנס חומר פוגעני או פורנוגרפי. הקביעה מה נחשב לחומר פוגעני היא על פי שיקול הדעת של הצוות למניעת הטרדות מיניות.
לצוות מניעת הטרדות מיניות זכות לאסור על הצגה או מכירה של מוצרים פוגעניים בדוכני הפסטיבל. משתתפי הכנס שנחשפו לסחורה פוגענית בעיניהם, יכולים לפנות לצוות מניעת ההטרדות המיניות.
בעלי דוכנים אינם רשאים למכור מוצרים המיועדים לבני 18 ומעלה.

כלי נשק

הכנסת כלי נשק למתחם הכנס תיאסר לחלוטין, למעט שוטרים חמושים בתפקיד בלבד.
הכנסת מוצרים הדומים לנשק חם או קר, חרבות מתכת וכדומה לא תתאפשר. תותר הכנסת נשקי ספוג, ובלבד שהם אינם נראים כמו כלי נשק אמיתיים.

כללים למניעת התנהגות בלתי רצויה

התנהגות בלתי רצויה: אלימות, הטרדה מינית, השפלה, הפחדה, התקרבות בלתי רצויה לאדם, ביצוע צילום סטילס או וידאו נגד רצונו של המצולם, התגרות והתייחסות פוגענית ו/או גזענית למראה חיצוני, נכות פיזית או נפשית, משקל, צבע עור, דת, גיל, מין, זהות מגדרית, נטייה מינית וכל תכונה אחרת.

כללים למניעת הטרדה (מינית ואחרת) בכנס עולמות

 • הטרדה אסורה באיסור חמור ביחס לכל אדם. הנהלת הכנס לא תגלה סובלנות כלפי המקרים המפורטים בתקנון זה ו/או מעשים אחרים בעלי אופי פוגעני.
 • אין לבצע מעשים מגונים, כלומר מעשים שנועדו לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיני שהמוטרד או המוטרדת לא הסכימו להם.
 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם אסורה בהחלט.
 • אין להציע הצעות חוזרות בעלות אופי מיני לאדם שהראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בכנס לא יציעו הצעות כאלו מלכתחילה, ובשום מקרה לא לכפופים להם.
 • התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם אסורות בהחלט כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן. בעלי תפקיד ניהולי בכנס לא ישמיעו הערות כאלו בשום מקרה כלפי הכפופים להם.
 • אם בתגובה לפנייה לאדם התבקשתם לעזוב אותו במנוחה, יש לעזוב אותו לנפשו ולא לפנות אליו שוב.
 • אין להכניס לשטח הכנס חומר פורנוגרפי – הקביעה מהי פורנוגרפיה היא על פי שיקול דעתם של האחראים על מניעת הטרדות מיניות.

הגשת תלונה לאחראים על מניעת הטרדות מיניות

בכל מקרה של הטרדה מינית, המוטרד/ת יכול/ה לפנות לאיש הסגל הסמוך אליו/אליה על מנת לזמן את אחד האחראים למניעת הטרדות מיניות. את אנשי הסגל ניתן לזהות על פי התג האדום שהם נושאים. המתלוננ/ת יתבקש/תתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה, האחראי/ת למניעת הטרדות מיניות ת/יברר את המקרה מול הצדדים המעורבים ויחליט על המשך הטיפול.

הבירור והטיפול יתבצעו כמובן בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים ייחשפו רק במקרה שהחוק דורש זאת. האחראי/ת למניעת הטרדות מיניות י/תפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדת ביקורת, ובמקרה הצורך גם להנהלת הכנס, ששומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום הכנס.

הגשת תלונה על פגיעה

בכל מקרה שבו מבקר/ת הכנס נפגע/ה, הוא/היא יכול/ה לפנות לאיש הסגל הקרוב לבקשת עזרה וליצירת קשר עם הנהלת הכנס. המתלוננ/ת יתבקש/תתבקש לספק פרטים מדויקים על המקרה, והנהלת הכנס תברר את המקרה מול הצדדים המעורבים ותחליט על המשך הטיפול.

הבירור והטיפול יתבצעו כמובן בדיסקרטיות. פרטי המקרה והמעורבים ייחשפו רק במקרה שהחוק דורש זאת. הנהלת הכנס תפיק דו"ח מקרה שיוגש לוועדי העמותות המארגנות, ששומרים לעצמם את הזכות לערב את הרשויות המתאימות גם לאחר תום הכנס.

בין אם תלונה הגיעה באופן ישיר, ובין אם יש חשד למקרה הטרדה, האחראי/ת או מי מטעמה/ו יפתחו בהליך בירור תלונה תוך שמירה על דיסקרטיות בכל הנוגע לפרטי הצדדים המעורבים והאירוע.
בכל מקרה ת/יעודכן האחראי/ת. במידת הצורך, הצוות יפנה לרשויות עם המקרה, תוך שיתוף ויידוע של הפונה.
במהלך הליך הבירור, האחראי/ת ו/או חבר/ת הצוות למניעת הטרדות מיניות יידעו את הפונה בדבר האפשרות לפנות אל קווי הסיוע של מרכזי הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית.
בתום הליך הבירור ייכתב דו"ח סיכום והמלצות ועל פיו תתקבל החלטה. הצוות יידע הן את הפונה והן את הפוגע/ת בהחלטה שהתקבלה. אל ועדת הביקורת יועבר סיכום מתומצת של האירוע והצעדים שננקטו בעקבותיו, ללא פרטים מזהים של הצדדים. במקרה הצורך, יועבר עדכון להנהלות הכנסים. דו"ח הסיכום וההחלטות יישמרו באופן חסוי על ידי האחראי/ת שלה/ו תהיה גישה בלעדית אליו. להבהרה, ועד האגודה אינו חלק בתהליך זה ואינו כתובת לפניות. הסיכום מועבר רק לוועדת הביקורת.

סנקציות במקרה של הפרת תקנון הכנס

מקרה של הטרדה מינית או כל עבירה אחרת על כללי ההתנהגות בכנס יטופל בחומרה ומתוך שיקול דעת, בין אם המקרה דווח לצוות למניעת הטרדות מיניות על ידי הנפגע/ת, בין אם על ידי עד/ת ראייה, ובין אם חברי/ות הצוות למניעת הטרדה מינית עצמם/ן איתרו פגיעה. ייתכן, על פי המקרה, שייקבעו סנקציות/הגבלות מותאמות, כולל אך לא מוגבל להרחקה מהמתחם ללא זכאות להחזר כספי על כרטיסים, או עירוב הרשויות המתאימות, זאת לשיקול הצוות ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.
במקרה של קטינים, כל סנקציה תדווח גם להורים של מבצע העבירה.
בכל אירוע שדווח על ידי נפגע/ת, תהיה שקיפות מלאה מול הנפגע/ת בנוגע להחלטות שהתקבלו ולצעדים שיינקטו בעקבות האירוע.